คุณลักษณะรายวิชา
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพเศรษฐศาสตร์
จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจถึงหน่วยเศรษฐกิจ
2. สามารถนำไปวางแผนใช้จ่ายเงิน เลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างฉลาด
3. นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค การออมและการลงทุน

สมรรถนะรายวิชา
1. ความหมายของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2. ความต้องการและความจำเป็นผู้บริโภค
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการทางเศรษฐศาสตร์ของผู้บริโภค
4. ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
5. ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ หน้าที่ของผู้บริโภค สินค้าและบริการที่ธุรกิจและรัฐให้แก่ผู้บริโภค การคุ้มครองที่รัฐให้แก่ผู้บริโภค หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง การพิจารณาเลือกใช้สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การออม การลงทุน การใช้บริการประกันภัยและการประกันชีวิตปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริโภคและแนวทางแก้ไข

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น